Miljöpolicy

 

Miljöpolicyn är kopplat till affärsidén. Vi tillhandahåller tjänster som utgörs av elinstallationer med tillhörande arbeten. Vi strävar efter att ha kunskap, medvetenhet och vilja att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.

 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att uppfylla minst de krav som lagar och förordningar föreskriver.

 • Vår målsättning är att vara steget före myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.

 • Vi skall genomföra löpande miljöutbildningar för alla medarbetare. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan.

 Denna strävan når vi genom

• att se till att våra inköp och arbetssätt sker på rätt sätt för att nå lägsta miljöpåverkan • att vi deltar, bevakar och stödjer utvecklingen av ny teknik och alternativa bränslen till för person- och transportbilar • att drivmedel till fordonen skall vara miljödiesel eller annat alternativt bränsle. • att vid köpa av fordon skall vi välja högsta EU-klassning för avgasrening.